Regulamin

Regulamin

KLAWIATUROWEGO WYZWANIA INTERINFO POLSKA – IV edycja

zorganizowanego przez Stowarzyszenie Interinfo Polska

Pobierz regulamin

Pojęcia wstępne:

Stowarzyszenie – Stowarzyszenie Interinfo Polska z siedzibą w Tychach, przy ul. Elfów 9.

Klawiaturowe Wyzwanie Interinfo Polska – IV edycja

zorganizowany przez Stowarzyszenie Konkurs on-line pisania na klawiaturze komputera zwany dalej Konkursem

Etap Konkursu – termin, w którym uczestnik przepisze teksty konkursowe.

Znaki na minutę – ilość uderzeń wykonanych w ciągu minuty.

Wynik brutto – ilość wszystkich uderzeń wykonanych w przepisanym tekście konkursowym.

Wynik netto – ilość uderzeń pomniejszona o iloczyn ilości błędów i punktów karnych za 1 niepoprawiony błąd.

§ 1

Cel Konkursu

KLAWIATUROWE WYZWANIE INTERINFO POLSKA – IV edycja

 1. Celem Konkursu jest propagowanie umiejętności szybkiego pisania na klawiaturze komputera.
 2. Konkurs jest przeznaczony dla tych, którzy:
 1. chcą rywalizować ze sobą w szybkim pisaniu na klawiaturze komputera,
 2. chcą sprawdzić swoje umiejętności,
 3. chcą stale podnosić swoje umiejętności,
 4. chcą się przygotować do egzaminu weryfikującego umiejętność szybkiego pisania,
 5. chcą przygotować się do udziału w konkursach szybkiego pisania na klawiaturze na różnych szczeblach krajowych i zagranicznych.

§ 2

Zasięg i ramy czasowe Konkursu

 1. Konkurs nie ma ograniczonego zasięgu terytorialnego.
 2. Konkurs będzie składał się z etapów przeprowadzanych od listopada 2016 r. do lutego 2017 r. włącznie.
 3. Do uczestnictwa w Konkursie można zapisać się w dowolnym czasie, przed upływem końca jego trwania.

§ 3

Uczestnicy Konkursu

Uczestnicy Konkursu zostaną podzieleni na trzy kategorie wiekowe:

 1. juniorzy młodsi – urodzeni w roku 2004 i później,
 2. juniorzy – urodzeni w latach 1997 – 2003,
 3. seniorzy – urodzeni w roku 1996 i wcześniej.

O przydzieleniu do odpowiedniej kategorii wiekowej decyduje rok urodzenia uczestnika.

Zgłoszenie się do uczestnictwa w Konkursie jest równoznaczne ze zgodą, wyrażoną przez uczestnika, na podanie jego imienia i nazwiska na ostatecznej liście rankingowej (najlepsi uczestnicy Konkursu).

§ 4

Zgłoszenie uczestników indywidualnych i przebieg Konkursu

Konkurs będzie miał następujący przebieg:

 1. uczestnik na adres interinfopolska@gmail.com przesyła następujące informacje: swoje imię, nazwisko, datę urodzenia oraz potwierdzenie uiszczenia składki uczestnictwa (§ 8 pkt 2),
 2. uczestnik otrzymuje na swój adres e-mailowy indywidualny login i hasło (czasem
  e-mail przekierowywany jest do folderu Spam, proszę sprawdzić tę lokalizację
  ),
 3. uczestnik loguje się do programu na stronie: https://interinfo.pl/konkurs/

 4. uczestnik logując się do programu, będzie mógł wykonywać ćwiczenia treningowe oraz przepisywać teksty konkursowe,
 5. ćwiczenia treningowe będzie można wykonywać dowolną ilość razy, tekst konkursowy można przepisać tylko 1 raz,

§ 5

Zgłoszenie drużyn szkolnych do Konkursu

 1. Szkoła może zgłosić do Konkursu dowolną liczbę uczestników (trzech lub więcej) stanowiących Drużynę Szkoły. W takim przypadku formularze zgłoszeniowe (do pobrania na stronie www.interinfo.pl w zakładce Klawiaturowe Wyzwanie Interinfo Polska – IV edycja) przysyła nauczyciel zgłaszający drużynę szkolną. Minimalna ilość uczestników drużyny szkolnej to trzech uczniów.
 2. Indywidualny login i hasło każdy uczestnik Drużyny Szkolnej otrzyma na osobisty, podany w zgłoszeniu, adres poczty elektronicznej,
 3. Pozostałe czynności treningowe są takie same jak w § 4, pkt 3 i następnych.

§ 6

Forma Konkursu

 1. Zadaniem zarejestrowanych uczestników będzie przepisanie tekstów konkursowych w wyznaczonym przez organizatora terminie.
 2. Konkurs będzie podzielony na IV Etapy. W każdym etapie uczestnicy będą mieli za zadanie przepisać w wyznaczonym terminie tzw. tekst konkursowy.
 3. Terminy etapów:

I etap – 21 listopada – 27 listopada 2016 r.,

II etap – 19 grudnia – 31 grudnia 2016 r.

III etap – styczeń 2017 r.

IV etap – luty 2017 r.

Terminy III i IV etapu są przedłużone ze względu na różne terminy ferii zimowych przypadające w każdym z województw.

 1. Konkurs zakończy się 28 lutego 2017 r.
 2. W każdym z etapów uczestnik będzie miał za zadanie przepisanie jednego tekstu konkursowego w czasie 10 minut.
 3. Każdy tekst konkursowy będzie inny pod względem treści.
 4. Ilość punktów karnych odejmowanych za 1 niepoprawiony błąd może być różna w poszczególnych etapach (czyli dla poszczególnych tekstów konkursowych).
 5. Przed rozpoczęciem przepisywania tekstu konkursowego uczestnik powinien się zapoznać z wymaganiami danego etapu Konkursu – ilość pkt karnych odejmowanych za 1 niepoprawiony błąd. Informacje te będą zamieszczane na stronie internetowej Stowarzyszenia oraz na profilu facebook.
 6. Każdy tekst konkursowy można przepisać tylko 1 raz.

§ 7

Ranking Konkursu

 1. Wyniki Konkursu będą prowadzone na dwóch listach:
 1. wg kategorii wiekowej,
 2. drużynowo (drużyny szkolne).
 1. Ranking Konkursu będzie prowadzony poprzez przydzielanie uczestnikom punktów za zajęcie konkretnego miejsce w danym etapie:

1 miejsce – 100 pkt

2 miejsce -80 pkt

3 miejsce – 60 pkt

4 miejsce – 50 pkt

5 miejsce – 45 pkt

6 miejsce -40 pkt

7 miejsce – 35 pkt

8 miejsce – 30 pkt

9 miejsce – 25 pkt

10 miejsce – 20 pkt

11 miejsce – 19 pkt

12 miejsce – 18 pkt

13 miejsce – 17 pkt

14 miejsce – 16 pkt

15 miejsce – 15 pkt

16 – 20 miejsce – 10 pkt

21 – 30 miejsce – 5 pkt

31 i niższe – 1 pkt

  Listy rankingowe bieżącego etapu Konkursu będą prowadzone wg otrzymanego przez uczestnika loginu (bez ujawniania danych osobowych – imienia i nazwiska) i aktualizowane w czasie rzeczywistym.
 1. Pełne listy rankingowe danego etapu Konkursu i listy rankingowe generalne, uwzględniające wyniki wszystkich odbytych do danej chwili etapów Konkursu, będą aktualizowane po zakończeniu każdego, kolejnego etapu Konkursu.
 2. Po zakończeniu wszystkich etapów Konkursu, najlepsi uczestnicy zostaną wymienieni z imienia i nazwiska.
 3. Osobno będzie prowadzony ranking wyników szkół – wynikiem Drużyny Szkolnej będzie suma uderzeń netto 3 najlepszych zawodników.
 4. Drużynowe listy rankingowe będą prowadzone jawnie, zgodnie z podaną nazwą szkoły oraz miejscowością, w której szkoła ma swoją siedzibę.
 5. Drużynowe listy rankingowe będą aktualizowane po zakończeniu danego etapu Konkursu.

§ 8

Opłata konkursowa

 1. Opłata za udział w Klawiaturowym Wyzwaniu Interinfo Polska – IV edycja w wysokości 8,00 PLN, powinna być uiszczona na konto Stowarzyszenia

23 8454 1040 2002 0036 5167 0001

w Orzesko-Knurowskim Banku Spółdzielczym.

 1. Termin opłacenia składki uczestnictwa mija w dniu rozpoczęcia pierwszego etapu Konkursu (21 listopada 2016 r.). Dla uczestników, którzy zapiszą się później, termin opłacenia składki mija w dniu rozpoczęcia kolejnego etapu.
 2. Wszelkie wątpliwości mogą zostać rozstrzygnięte z Zarządem Stowarzyszenia.

§ 9

Nagrody i dyplomy

 1. Najlepsi w każdej kategorii wiekowej otrzymają nagrody ufundowane przez Stowarzyszenie Interinfo Polska oraz dyplomy.
 2. Dyplomy otrzymają również Drużyny Szkolne, które zajmą pierwsze trzy miejsca w rankingu drużyn szkolnych oraz Drużyna Szkolna, która zgłosi największą liczbę uczestników do Konkursu. W przypadku zgłoszenia kilku drużyn szkolnych o takiej samej liczbie uczestników, dyplom taki otrzyma Drużyna Szkolna, która zajmie wyższe miejsce w rankingu.
 3. Drużyna Szkolna, która zgłosi co najmniej 5 uczestników może otrzymać, na prośbę opiekuna, zaświadczenie potwierdzające jej udział w Konkursie. Zaświadczenie takie otrzyma także Drużyna Szkolna, której opiekun – nauczyciel jest aktywnym członkiem Stowarzyszenia Interinfo Polska.
 4. Dyplomy oraz zaświadczenia zostaną wysłane pocztą.

§ 10

Nieuprawnione użycie oprogramowania

 1. Stowarzyszenie Interinfo Polska to grupa ludzi, którzy organizują m.in. Konkurs pod nazwą Klawiaturowe Wyzwanie Interinfo Polska – IV edycja i uczestniczą w uczciwym i otwartym współzawodnictwie. Stowarzyszenie Interinfo Polska wykorzystuje w Konkursie Internet, aby kreować pozytywne doświadczenia związane z użyciem tego medium oraz zwiększyć dostęp do Konkursu.
 2. Podczas rejestracji uczestnicy i organizatorzy zobowiązują się przestrzegać wszelkich zasad, regulaminów i praw, które normują użytkowanie komputerów i sieci telekomunikacyjnej.
 3. Jakiekolwiek próby zafałszowywania procedur, niedozwolone ingerowanie w oprogramowanie czy praktyki hakerskie spowodują automatyczną dyskwalifikację z Konkursu oraz możliwość zakazu uczestnictwa w organizowanych przez Stowarzyszenie Interinfo Polska treningach lub konkursach w przyszłości.
 4. Naruszenie prawa może spowodować cofnięcie przywilejów związanych z użytkowaniem komputerów. Takie wykroczenie będzie zgłoszone organom ochrony porządku publicznego.

§ 11

Postanowienia końcowe

 1. Każdy uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
  (Dz. U. Nr 133, poz. 833) w celach prowadzenia niniejszego Konkursu oraz wymienienia na stronie Konkursu najlepszych uczestników z imienia i nazwiska.
 2. Stowarzyszenie Interinfo Polska zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu Konkursu. Informacje o ewentualnych zmianach będą podawane na stronie internetowej Stowarzyszenia.